Άδεια ΤΑΞΙ

ΤΑΞΙ (U.S.A.)
ΤΑΞΙ (Europe)

Άδεια ΤΑΞΙ

Προϋποθέσεις χορήγησης Κάρτας

 1. Ο ενδιαφερόμενος να είναι τουλάχιστον 21 ετών και να μην έχει ξεπεράσει το 69ο έτος της ηλικίας του.
 2. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65), όπως ισχύει κάθε φορά.
 3. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.
 4. Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
 5. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 100 του Ν.4070/2012 (Α’ 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.
 6. Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 7. Εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα.
 8. Εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού.
 9. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’, Γ’ ή Δ’.
 10. Να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 1. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.
 2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού Επίπεδο Α2 (εφόσον ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος).
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Βεβαίωση αντιστοιχίας Τίτλου Σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό (εφόσον ο αιτών είναι Έλληνας υπήκοος).
 4. Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης.
 5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.
 6. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.
 7. Ιατρικό Πιστοποιητικό από Οφθαλμίατρο και Παθολόγο (ΟΜΑΔΑ 2).