Ανανεώσεις (Κλοπή-Απώλεια)

Έντυπο Αδείας Οδήγησης Παλαιού Τύπου

Ανανεώσεις Αδειών Οδήγησης

Ανανέωση αδειών οδήγησης απαιτείται για τις ερασιτεχνικές κατηγορίες ανά 15ετία, για τις επαγγελματικές ανά 5ετία έως το 65ο έτος ηλικίας, έπειτα απαιτείται ανανέωση ανά 3ετία έως το 80ο έτος σε πρωτοβάθμιους γιατρούς. Μετά το 80ο έτος απαιτείται αποκλειστικά ιατρική εξέταση από γιατρούς δευτεροβάθμιας βαθμίδας ΔΙΕ.

Στα γραφεία μας μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε και να σας ενημερώσουμε για όλες τιςvαπαραίτητες διαδικασίες, ώστε να ανανεώσετε, να επανεκδόσετε λόγω κλοπής ή απώλειας, ή να αντικαταστήσετε (Νέο Έντυπο) την Άδειά σας
ΣΥΝΤΟΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης
  1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
  2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Άδεια Παραμονής υποχρεωτικά.
  3. Α.Φ.Μ. Υποχρεωτικό.
  4. Βιβλιάριο Ασθενείας (Κατά την επίσκεψη στους συμβεβλημένους γιατρούς) ή στους γιατρούς της ΔΙΕ (Δευτεροβάθμιας Επιτροπής αν ο ενδιαφερόμενος είναι στο 80ο έτος της ηλικίας του).
  5. Φωτοτυπία προηγούμενης άδειας και την γνήσια υποχρεωτικά.
Άδεια Οδήγησης Νέου Τύπου
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, αντικατάστασης Άδειας Οδήγησης
Νέου Τύπου
  1. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου.
  2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Άδεια Παραμονής υποχρεωτικά.
  3. Α.Φ.Μ. Υποχρεωτικό.
  4. Φωτοτυπία προηγούμενης άδειας και την γνήσια εάν υφίσταται (αντικατάσταση).