Μοτοσυκλέτα Α2

Μοτοσυκλέτα Κατηγορίας Α2 (Μηχανικό Κιβώτιο)
Μοτοσυκλέτα Κατηγορίας Α2 (Αυτόματο Κιβώτιο)

Κατηγορία Α2 Αυτόματου ή Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων (96)

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
  1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου. Εάν υφίσταται προηγούμενη άδεια οδήγησης δύο (2) φωτογραφίες.
  2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Άδεια Παραμονής υποχρεωτικά.
  3. Α.Φ.Μ. Υποχρεωτικό.
  4. Βιβλιάριο Ασθενείας (Κατά την επίσκεψη στους συμβεβλημένους γιατρούς) εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη άδεια οδήγησης.
  5. Φωτοτυπία προηγούμενης άδειας (σε περίπτωση που υφίσταται).