Φορτηγό Γ’ + Π.Ε.Ι.

Όχημα Κατηγορίας Γ'

Κατηγορία Γ’

Κατηγορία Γ (χωρίς όριο): Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β΄ κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος. Με την χορήγηση Π.Ε.Ι. μπορεί να αποκτηθεί στο 18ο έτος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
  1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
  2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Άδεια Παραμονής υποχρεωτικά.
  3. Α.Φ.Μ. Υποχρεωτικό.
  4. Βιβλιάριο Ασθενείας (Κατά την επίσκεψη στους συμβεβλημένους γιατρούς), εφόσον δεν υπάρχει ήδη επαγγελματική άδεια οδήγησης σε ισχύ. Εάν είναι πρώτη επέκταση επαγγελματικού απαιτούνται ιατρικές βεβαιώσεις και ιατρικές εξετάσεις.
  5. Φωτοτυπία προηγούμενης άδειας.