Λεωφορείο Δ’ + Π.Ε.Ι.

Όχημα Κατηγορίας Δ'

Κατηγορία Δ’

Κατηγορία Δ΄ (χωρίς όριο): Λεωφορεία οχήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β΄ κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος. Με την χορήγηση Π.Ε.Ι. μπορεί να αποκτηθεί από το 21ο έτος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
  1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
  2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Άδεια Παραμονής υποχρεωτικά.
  3. Α.Φ.Μ. Υποχρεωτικό.
  4. Βιβλιάριο Ασθενείας (Κατά την επίσκεψη στους συμβεβλημένους γιατρούς), εφόσον δεν υπάρχει ήδη επαγγελματική άδεια οδήγησης σε ισχύ. Εάν είναι πρώτη επέκταση επαγγελματικού απαιτούνται ιατρικές βεβαιώσεις και ιατρικές εξετάσεις.
  5. Φωτοτυπία προηγούμενης άδειας.