Συρμοί ΕΒ’ — ΕΓ’ — ΕΔ’

Συνδυασμός Οχημάτων Κατηγορίας Β' + Ε'

Κατηγορία Β’ + Ε’

Κατηγορία ΒΕ-Β96: Επιβατικά έως 9 θέσεων και mini φορτηγά έως 3500kg μικτού βάρους με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας τουλάχιστον και να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Άδεια Παραμονής υποχρεωτικά.
 3. Α.Φ.Μ. Υποχρεωτικό.
 4. Βιβλιάριο Ασθενείας (Κατά την επίσκεψη στους συμβεβλημένους γιατρούς). Εφόσον είναι πρώτη επέκταση επαγγελματικού απαιτούνται ιατρικές βεβαιώσεις και ιατρικές εξετάσεις.
 5. Φωτοτυπία προηγούμενης άδειας.
Αρθρωτό Όχημα Κατηγορίας Γ' + Ε'

Κατηγορία Γ’ + Ε’

Κατηγορία ΓE: Φορτηγά από 3501kg έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου ή δύο (2) φωτογραφίες εφόσον η άδεια είναι σε ισχύ.
 2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Άδεια Παραμονής υποχρεωτικά.
 3. Α.Φ.Μ. Υποχρεωτικό.
 4. Βιβλιάριο Ασθενείας (Κατά την επίσκεψη στους συμβεβλημένους γιατρούς). Εφόσον απαιτείται ανανέωση της ήδη υπάρχουσας επαγγελματικής άδειας.
 5. Φωτοτυπία προηγούμενης άδειας.
Αρθρωτό Όχημα Κατηγορίας Δ' + Ε'

Κατηγορία Δ’ + Ε’

Κατηγορία ΔE: Λεωφορεία αρθρωτά ή λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου πάνω από 750kg και μέχρι του μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την νομοθεσία. Απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει τουλάχιστον άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας και να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου ή δύο (2) φωτογραφίες εφόσον η άδεια είναι σε ισχύ.
 2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Άδεια Παραμονής υποχρεωτικά.
 3. Α.Φ.Μ. Υποχρεωτικό.
 4. Βιβλιάριο Ασθενείας (Κατά την επίσκεψη στους συμβεβλημένους γιατρούς). Εφόσον απαιτείται ανανέωση της ήδη υπάρχουσας επαγγελματικής άδειας.
 5. Φωτοτυπία προηγούμενης άδειας.