Άδεια Οδικού Μεταφορέα

Οδικός Μεταφορέας (Κατηγορίες Γ', Γ' + Ε')

Οδικός Μεταφορέας (Κατηγορίες Δ', Δ' + Ε')

Πιστοποιητικό Οδικού Μεταφορέα

Σ.Ε.ΚΑ.Μ.: Είναι οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας, το οποίο θεωρείται άκρως απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του μεταφορέα.
Σε κάθε εταιρεία που ιδρύεται με αντικείμενο τη μεταφορά επιβατών ή αγαθών εκτός του νομού της έδρας της μεταφορικής επιχείρισης, πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον άτομο, το οποίο θα θεωρείται ως υπεύθυνος μεταφορών και ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.
Το Πιστοποιητικό διακρινόταν μέχρι το 2012 σε δύο τύπους Διεθνών και Εθνικών Μεταφορών. Σήμερα είναι ενιαίο και παρέχεται ύστερα από επιτυχία σε εξετάσεις που διοργανώνει τέσσερις φορές το χρόνο η κάθε περιφέρεια της χώρας. Για να πάρει κανείς μέρος στις εξετάσεις αυτές, προαπαιτείται η παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων διάρκειας 45 ωρών.